Werking

rainbow

De doelstelling van ons kinderdagverblijf is een zeer hoge kwalitatieve opvang bieden: een plaats waar de verzorging, voeding en begeleiding van de ons toevertrouwde kinderen zo optimaal mogelijk kan gebeuren.

De activiteiten worden uitgeoefend vanuit een christelijke visie op mens en samenleving en de medewerksters hanteren daarbij de zorg- en opvoedingswaarden die daarin vervat zitten. Zij tonen respect voor de waardigheid van ouders, kinderen en medewerksters en beschouwen elk van hen als unieke personen.

Het team van deskundige medewerksters waakt over de gezondheid en het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de hun toevertrouwde kinderen. Vanuit de eigen pedagogische visie en de consequente aanpak worden de kinderen begeleid in hun zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Zij respecteren de regelmaat en structuur die nodig is voor elk individu en accepteren de mogelijkheden en beperkingen van elk kind. Ze geven hen nestwarmte en geborgenheid.

Onze professionaliteit wordt gewaarborgd door permanente vorming en bevraging. Overleg, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn belangrijke peilers van onze werking. We zijn ons bovendien bewust van de maatschappelijke functie die we als kinderdagverblijf hebben.

Beide kinderdagverblijven zijn erkend door KIND & GEZIN en realiseren hun opdracht binnen het geëigende reglementaire kader met oog voor permanente kwaliteitszorg.

Huishoudelijk reglement

Klik op de afbeelding en download zo ons huishoudelijk reglement.